Chương trình:

08h00-08h30

Đón tiếp và đăng ký đại biểu

08h30-08h35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08h40-08h50

Khai mạc Hội nghị

Phiên toàn thể

08h55-09h15

Keynote 1

08h15-09h35

Keynote 2

09h35-09h55

Keynote 3

09h55

Hội thảo ở các Tiểu ban

Hội thảo tại các tiểu ban

10h00-11h45

Báo cáo tại các tiểu ban

12h00

Ăn trưa