THỂ LỆ VIẾT BÀI

“Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí – Điện – Tự động hóa MEAE 2023” không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác. Tác giả nộp bản thảo có định dạng .docx cho ban thư ký qua email hoặc website của Hội nghị.

Ngôn ngữ: Bài báo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

Nội dung bài báo :gồm các phần sau:

(1) Tên bài báo: Phản ánh chính xác về nội dung bài viết và dễ hiểu, tránh dùng chữ viết tắt, công thức và từ ngữ khó hiểu;

(2) Tên tác giả (Chữ thường, tên viết hoa, liệt kê tất cả họ và tên đầy đủ của các tác giả);

(3) Địa chỉ tác giả (là địa chỉ nơi đang làm việc);

(4) Tác giả liên hệ (cung cấp địa chỉ e-mail và điện thoại);

(5) Tóm tắt (chữ thường viết nghiêng, không quá 200 từ): Nêu mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, các kết quả chính;

(6) Từ khóa: Cung cấp 3-5 từ khóa;

(7) Giới thiệu chung: Tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu, những tồn tại chưa được giải quyết, tóm tắt những công việc chủ yếu đã thực hiện trong nghiên cứu, các kết quả chính đạt được;

(8) Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu: Nêu phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã thực hiện được;

(9) Kết quả, phân tích kết quả, thảo luận: Mục này nhằm diễn giải, phân tích kết quả, những ưu điểm và hạn chế, tách bạch rõ ràng dữ liệu và suy luận, mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu của tác giả với những kết quả khác trong các nghiên cứu trước đó; dữ liệu được trình bày dạng các bảng biểu, đồ thị hình vẽ, hình ảnh v.v…  

(10) Kết luận: Tóm tắt các kết quả chính đạt được, kiến nghị (nếu có);

(11) Lời cảm ơn (nếu có): Các tác giả ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân giúp hoàn thiện nghiên cứu;

(12) Danh mục tài liệu tham khảo: Chỉ liệt kê các tài liệu đã được trích dẫn trong bài báo; các tài liệu trích dẫn phải có nguồn gốc rõ ràng, đã thông qua hội đồng thẩm định, phản biện và được xuất bản trước đó;

Quy cách, kích thước khổ giấy: Bài viết được soạn trên Microsoft Word theo định dạng mẫu quy định của Hội nghị

Công thức toán học: Các công thức toán được viết theo Equation Editor của Microsoft Office và đánh số thứ tự ờ phía bên phải. Các tham số trong các công thức phải được định nghĩa rõ ràng.

Hình vẽ: Các hình vẽ phải theo đúng quy định vẽ kỹ thuật. Các bài có đưa bản đồ từng vùng hoặc cả nước cần vẽ theo mẫu chính xác, đúng quy cách hiện hành, có thước tỷ lệ, có chú giải địa danh rõ ràng theo quy định hiện hành. Các hình vẽ phải sắc nét, được đánh số thứ tự và ghi lời chỉ dẫn rõ ràng. Độ phân giải đòi hỏi của các hình vẽ màu sắc liên tục (300 dpi), các hình vẽ có dạng đường nét (800dpi), các hình vẽ dạng hỗn hợp (700 dpi).

Bảng biểu: Bảng biểu phải đánh số thứ tự và ghi lời chỉ dẫn rõ ràng, được soạn thảo bằng các ứng dụng đảm bảo có thể được biên tập lại.

Viết tắt và đơn vị: Hệ thống đơn vị chuẩn quốc tế SI được sử dụng.

Tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo được đặt ngay sau phần kết luận của bài báo, được sắp xếp theo thứ tự ABC theo họ tên của tác giả đầu tiên. Sau đây là cách liệt kê một số loại tài liệu tham khảo:

Bài báo đăng trên tạp chí: Tên tác giả, năm xuất bản. Tên bài báo. Tên tạp chí (in nghiêng) tập (kỳ), từ trang…đến trang...

Bài báo hội thảo: Tên tác giả, năm xuất bản. Tên bài báo. Tên Hội nghị, Hội thảo (in nghiêng), ngày và nơi họp, nơi xuất bản. Từ trang… đến trang…

Sách tham khảo: Tên tác giả, người biên tập (nếu có), năm xuất bản. Tựa sách đầy đủ (kể cả tựa con, nếu có, in nghiêng). Tập (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản và nơi xuất bản (thành phố, quốc gia) và số trang đã tham khảo hoặc số trang của cuốn sách nếu tham khảo toàn bộ.

Báo cáo khoa học: Tên tác giả, năm xuất bản. Tên báo cáo. Loại báo cáo (in nghiêng), nơi họp, nơi xuất bản, và số trang đã tham khảo hoặc số trang của báo cáo nếu tham khảo toàn bộ.

Luận văn tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ: Tên tác giả, năm xuất bản. Tên luận văn, luận án (in nghiêng). Loại luận văn, luận án, nơi xuất bản, số trang đã tham khảo hoặc số trang của luận văn, luận án nếu là tham khảo toàn bộ.

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo được trích dẫn trong bài báo theo định dạng: Tên tác giả, năm công bố của tài liệu trích dẫn (ví dụ: Barton, 1990; Trần Văn A và Nguyễn Văn B, 2005; Hall và nnk, 2018; …). Nếu trong 1 đoạn văn có nhiều trích dẫn thì các tài liệu tham khảo được phân cách nhau bằng ký tự ‘;’(xem ví dụ ở dòng trên).